ไปหน้าที่ | 1 | 2 | 3 |วงจรขนาน RLC ที่ไม่มีแหล่งจ่าย

รูปที่ 8.3 วงจรขนาน RLC ที่ไม่มีแหล่งจ่าย

KCL :


แต่ จะได้สมการข้างต้นเป็น


จะพบว่าสมการที่ได้เป็นสมการอนุพันธ์อันดับสอง ดังนั้นวงจร RLC ข้างต้นจึงเป็นวงจรอนุพันธ์อันดับสอง


วงจรขนาน RLC ที่มีแหล่งจ่ายสัญญาณขั้นบันได

รูปที่ 8.4 วงจรขนาน RLC ที่มีแหล่งจ่ายสัญญาณขั้นบันได

KCL ที่เวลา t > 0 :


แต่ จะได้สมการข้างต้นเป็น


จะพบว่าสมการที่ได้เป็นสมการอนุพันธ์อันดับสอง ดังนั้นวงจร RLC ข้างต้นจึงเป็นวงจรอนุพันธ์อันดับสอง


<< หน้าที่ 1

- หน้าที่ 2 -

หน้าที่ 3 >>


 

Copyright © 2004 Department of Electronics Engineering, Mahanakorn University of Technology.